Mrekullia Kuranore - 1

Përshkrimi

Ky emision ka të bëjë me një trajtim më të veçantë rreth mrekullisë Kuranore. Në të sqarohet nderimi i njerëzve përmes shpalljes dhe natyra e përbashkët mrekullisë dërguar të gjithë Pejgamberëve (alejhimus salatu ues selam) por, me theks të veçantë në tri aspektet e mrekullisë së Kuranit:
- Vërtetimi i pohimit të Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) se ai është i Dërguar i Allahut.
- Ruajtja e tij nga gabimet dhe lëshimet.
- Sfida me të cilën janë provokuar njerëzit kaq hapur dhe në të gjitha kohët, e sidomos arabët në periudhën e shpalljes së tij.
Dhe emisioni përfundon me përgjigjen në disa keqkuptime rreth mrekullisë Kuranore.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes