Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Video

Numri i materialeve: 205

 • Shqip

  MP4

  Terminologjia e islamit dhe shkallët e fes5

 • Shqip

  MP4

  Terminologjia e islamit dhe shkallët e fesë

 • Shqip

  MP4

  Terminologjia e islamit dhe shkallët e fes3

 • Shqip

  MP4

  Terminologjia e islamit dhe shkallët e fes2

 • Shqip

  MP4

  Terminologjia e islamit dhe shkallët e fes1

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Tema e ringjalljes ka rëndësi vendimtare në besimin e muslimanit, pa e besuar atë njeriu nuk konsiderohet musliman. Për këtë, hoxha i nderuar, flet në këtë ligjëratë rreth metodologjisë Kuranore në prezantimin dhe argumentimin e mundësisë e ringjalljes duke përmendur disa aspekte të rëndësishme dhe interesante.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Besimi në botën tjetër është shtylla e pestë e besimit dhe nuk konsiderohet askush musliman nëse nuk e beson atë. Shumë njerëz janë skeptikë në ekzistimin e saj, skepticizëm që mban erë ateizmi dhe komunizmi. Kjo ligjëratë rrënon çdo mëdyshje rreth ekzistimit të saj dhe sqaron mënyrën se si duhet përjetuar këtë besim dhe si të përgatitemi në këtë botë për botën tjetër.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth përkufizimit të Kuranit dhe disa njohurive themelore rreth tij. Ai e sqaron përkufizimin e Kuranit, dallimin mes Kuranit dhe hadithit Kudsi si dhe e përfundon emisionin me sqarimin e emrave të shumtë të Kuranit dhe domethënieve të tyre.

 • Shqip

  Ligjërues : Abdul Kadër Arnauti Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë video hoxha i nderuar, AbdulKadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë) komenton suren “El Asr”, një ndër kaptinat më të shkurtra të Kuranit por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar komenton suren “El Asr” një ndër kaptinat më të shkurtra në Kuran por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar komenton suren “El Asr” një ndër kaptinat më të shkurtra në Kuran por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Abdul Kadër Arnauti Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë video hoxha i nderuar, AbdulKadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë), komenton hadithin e Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të): “Islami është i ndarë në tetë pjesë ...”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Dashuria ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) është burim i veprës dhe jetësimit të Islamit në jetën e çdo myslimani. Prandaj, është shumë me rëndësi ta kuptojmë drejt dhe ta realizojmë atë në jetën tonë. Kjo është porosia e hoxhës së nderuar, i cili e përfundon ligjëratën e tij me disa shembuj praktikë.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Nebil b. Ali El Ivedi Redaktoi : Driton Lekaj

  Përshkrim i shkurtër por, tërheqës i atributeve njerëzore dhe virtyteve morale të Muhamedit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nga Shejh Nebil El Ivedi. Ndoshta mund të emërtohet edhe me titullin: Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) sikurse të ishit duke e parë.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Një pyetje është e përbashkët mes tërë njerëzve pa dallim shtrese, niveli inteligjence apo pozite të tij dhe kjo i mundon të gjithë por, manifestohet në mënyra të ndryshme: - Pse jemi krijuar? Në këtë dhe pyetje të ngjashme me të do ta gjeni përgjigjen në ligjëratën e hoxhës së nderuar Enis Rama.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Rrugëtimi në kërkim të adhurimit kërkon një konfirmim dhe marrëveshje e cila pasqyrohet në një fjalë të shkurtë e të njohur për të gjithë por, shumë domethënëse. Dhe vetëm me kuptimin e porosive të saj e kuptojmë se sa i rëndësishëm është konfirmimi për të rrugëtuar tutje në kërkim të adhurimit. E kjo është fjala e Shehadetit, për të cilën e ka veçuar hoxha i nderuar, Enis Rama, ligjëratën e tij.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Adhurimi ndaj Allahut të lartësuar është esenca e ekzistimit tonë në këtë botë, prandaj si ta kuptojmë adhurimin tonë ndaj Allahut dhe të largojmë keqkuptimet që lidhen me të te shumë njerëz. E kjo është tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Enis Rama.

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Shirku është mëkati më i madh me të cilin është bërë mëkat ndaj Allahut dhe nuk ka krim më të madh se sa adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut i cili është i Vetëm dhe i Pashoq. Shirku është mëkati i vetëm që nëse njeriu nuk pendohet gjatë jetës së tij vdes si jobesimtar dhe nuk i falet në botën tjetër. Përkundër kësaj shirku është prezent në jetën tonë dhe ka forma të ndryshme në të cilat shfaqet. Për këtë në këtë film dokumentar, nga një grup hoxhallarësh të ndershëm, sqarohet rreziku i shirkut, dëmi i tij dhe se ai e kundërshton besimin islam në esencë.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar tregon për vlerën e Pejgamberëve (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ta) dhe obligimin e pasimit të rrugës së tyre.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar tregon për vlerën e Pejgamberëve (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ta) dhe obligimin e pasimit të rrugës së tyre.

Faqja : 11 - Nga : 1