Përkufizime rreth Kuranit

Përshkrimi

Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth përkufizimit të Kuranit dhe disa njohurive themelore rreth tij. Ai e sqaron përkufizimin e Kuranit, dallimin mes Kuranit dhe hadithit Kudsi si dhe e përfundon emisionin me sqarimin e emrave të shumtë të Kuranit dhe domethënieve të tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes