Pejgamberët (aljehimus selam) janë mësuesit e njerëzimit - 3

Përshkrimi

Në këtë video hoxha i nderuar tregon për vlerën e Pejgamberëve (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ta) dhe obligimin e pasimit të rrugës së tyre.

Mbresat