Vlerat dhe frytet e sadakasë

Përshkrimi

Në këtë artikull përmenden gjashtëmbëdhjetë fryte të sadakasë (lëmoshës).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes