Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Përshkrimi

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për:
1. Komentin e qartë të pjesës së fundi të Kuranin, larg paqartësive dhe mospajtimeve duke qenë kësisoj i përshtatshëm për të gjitha nivelet.
2. Të shprehurit e qartë të autorit sidomos në sqarimin e kuptimit të përgjithshëm.
3. I ka ndarë kaptinat e gjata në pjesë ashtu që të jetë më i lehtë studimi dhe kuptimi i tyre.
3. I ka sqaruar fjalët e nevojshme për sqarim ashtu siç janë përmendur në sure.
4. Pas çdo pjese sjell pyetje dhe ushtrime rreth asaj që është prezantuar në atë pjesë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes