Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Përshkrimi

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për:
1. Komentin e qartë të pjesës së fundi të Kuranin, larg paqartësive dhe mospajtimeve duke qenë kësisoj i përshtatshëm për të gjitha nivelet.
2. Të shprehurit e qartë të autorit sidomos në sqarimin e kuptimit të përgjithshëm.
3. I ka ndarë kaptinat e gjata në pjesë ashtu që të jetë më i lehtë studimi dhe kuptimi i tyre.
3. I ka sqaruar fjalët e nevojshme për sqarim ashtu siç janë përmendur në sure.
4. Pas çdo pjese sjell pyetje dhe ushtrime rreth asaj që është prezantuar në atë pjesë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat