Shtyllat e Imanit

Përshkrimi

Këtu sqarohet përkufizimi i imanit sipas ehli sunetit dhe xhematit, shtyllat e tij dhe argumenti që ka të bëjë me këto shtylla.

Kategoritë:

Mbresat