Dëshmia "Muhammedun resulullah"

Përshkrimi

Këtu bëhet fjalë për kuptimin e dëshmisë "Muhammedun resulullah", për shtyllat dhe kushtet e saj.

Mbresat