Ne e besojmë Isain

Përshkrimi

Ky libërth flet për Isain (paqja qoftë mbi të) dhe për krishterizmin sipas këndvështrimit islam.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes