Shtyllat e Islamit

Përshkrimi

Këtu përmenden shtyllat e fesë islame dhe argumenti nga suneti i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, që dëshmon për to.

Kategoritë:

Mbresat