Komenti i mësimeve të rëndësishme për popullin e thjeshtë

Përshkrimi

Komenti i mësimeve të rëndësishme për popullin e thjeshtë, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nda dr. Hejthem Serhan, ky libër është koment i librit “Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë” të imam Abdul Aziz bin Bazit -Allahu e mëshiroftë- në të cilin ai tuboi një mori njohurish fetare të cilat ndërlidhen me dispozitat doktrinale, juridike dhe etike, gjëra të cilat i takojnë popullit të thjeshtë që t’i njoh ato Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme dhe pa shkurtim të cunguar

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes