بدن مهم درسونه تشریح کوي

تالیف :

خپروونکی:

لنډه پېژندنه

څه چې یو مسلمان د هغه عبادت او عقیدې ته اړتیا لري ، او هر مسلمان یې پرته نشي کولی

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه