Tri pyetjet e varrit, Katër Parimet dhe Zhvlerësuesit e Islamit

Autor : Hejthem ibn Muhamed Serhan

The Publisher:

Përshkrimi

Tri pyetjet e varrit, Katër Parimet dhe Zhvlerësuesit e Islamit, Libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, ky libër përmban: 1- Tri pyetjet e varrit Ky është një libërth i çmuar i cili përmban parimet kryesore të cilat njeriu duhet ti dijë dhe për të cilat do të pyetet në varrin e tij, llojet e adhurimeve dhe shkallët e fesë 2- Katër Parimet Libërth i shkurtër i cili shpjegon parimet e Teuhidit (njëshmërisë) dhe njohjen e tij, si dhe sqarimin e disa dyshimeve të cilat i përhapin politeistët dhe refuzimin e tyre. 3- Zhvlerësuesit e islamit Tekst i shkurtër në të cilin autori ka përmendur disa prej çështjeve më të rrezikshme për fenë e muslimanit, këto çështje me gjithë rrezikun e saj të madh, ato janë prej gjërave që më së shpeshi ndodhin; janë sqaruar këto çështje për shkak që të ketë kujdes muslimani për veten e tij që të mos bie në to. Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme dhe pa shkurtim të cunguar

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes