សំនួរចំលើយនៅក្នុងផ្នូរទាំងបី និងរូបមន្តទាំងបួន ជាមួយនិងប្រការដែលនាំអោយខូចឥស្លាម

Author :

The Publisher:

Description

សំនួរចំលើយនៅក្នុងផ្នូរទាំងបី និងរូបមន្តទាំងបួន ជាមួយនិងប្រការដែលនាំអោយខូចឥស្លាម: សៀវភៅជាភាសារខ្មែរ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហានដែលគ្របដណ្តប់ដោយ: 1- សំនួរចំលើយនៅក្នុងផ្នូរទាំងបី: វានោះគឺជាការនិពន្ធដែលក្តោបនៅក្នុងវាឬសគល់ដ៏ចាំបាច់ទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបយល់ដឹងនូវអ្វីដែលត្រូវគេចោទសួរនៅក្នុងផ្នូរ និងប្រភេទៗអីហ្ពើឌះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជារក៏ដូចជាការរៀបឬាប់អំពីកំរិតនៃសាសនា។ 2- រូបមន្តទាំងបួន វានោះគឺជាការនិពន្ធដែលសង្ខេបបញ្ចាក់រូបមន្តតៅហេតនិងការស្គាល់តៅហេត ហើយក៏មានប្រការស៊ូបហាតមួយចំនួនដែលទាក់ទងនិងពួកម៉ូសរីគួន ជាមួយចម្លើយឆ្លើយតបទៅចំពោះពួកគេអំពីប្រការស៊ូបហាតនោះ។ 3- ប្រការដែលនាំអោយខូចឥស្លាម វានោះគឺជាការនិពន្ធដោយសង្ខេបទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារដែលធំៗ ដែលបង្ករអោយមានមហន្តរាយដល់សាសនារបស់បុគ្គលម៉ូស្លីម វានោះមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលតែងតែកើតឡើងជារឿយៗដែលបុគ្គលម៉ូស្លីមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នា។អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំកាលវិភាគនិងផ្ផ្នែកនីមួយៗអមដោយសំនួរសាកល្បងនឹងមិនវែងហើយមិនខ្លីពេកដែរ។

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: