Tri pyetjet e varrit, Katër Parimet dhe Zhvlerësuesit e Islamit

Autor : Hejthem ibn Muhamed Serhan

الناشر:

Përshkrimi

Tri pyetjet e varrit, Katër Parimet dhe Zhvlerësuesit e Islamit, Libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, ky libër përmban: 1- Tri pyetjet e varrit Ky është një libërth i çmuar i cili përmban parimet kryesore të cilat njeriu duhet ti dijë dhe për të cilat do të pyetet në varrin e tij, llojet e adhurimeve dhe shkallët e fesë 2- Katër Parimet Libërth i shkurtër i cili shpjegon parimet e Teuhidit (njëshmërisë) dhe njohjen e tij, si dhe sqarimin e disa dyshimeve të cilat i përhapin politeistët dhe refuzimin e tyre. 3- Zhvlerësuesit e islamit Tekst i shkurtër në të cilin autori ka përmendur disa prej çështjeve më të rrezikshme për fenë e muslimanit, këto çështje me gjithë rrezikun e saj të madh, ato janë prej gjërave që më së shpeshi ndodhin; janë sqaruar këto çështje për shkak që të ketë kujdes muslimani për veten e tij që të mos bie në to. Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme dhe pa shkurtim të cunguar

Download

Kategoritë:

Mbresat