Majmūatut-Tawhīd’ Kalikmuan sin Panawhīd: In Tūw Pangasubu ha Lawm Kubul, Upat Atulan, iban Mga Makaba’tal sin KaIslām

Pag-akda :

The Publisher:

Maikling buod

‘Majmūatut-Tawhīd’ Kalikmuan sin Panawhīd: In Tūw Pangasubu ha Lawm Kubul, Upat Atulan, iban Mga Makaba’tal sin KaIslām: kitāb jiyulbahasa pa Bahasa Sinug, adapun siyūlat hi Dr. Haytham Sarhān, iban in mga luun niya: 1 – Tūw Pangasubu ha Lawm Kubul: In ini hambuuk sahalga-halga risalah amuin yaun duun jiyukup in mga atulan, amuin wājib kaingatan sin tiyap-tiyap tau sarta in mga ini pangasubuhun kaniya ha lawm kubul, agad na ha luun niya in mga parbahagian sin ibādat amuin diyaak sin Allāh kaniya, iban na sin pagpasawa sin mga darajat sin Agama. 2 – In Upat Atulan: Hambuuk sibi-sibi risalah amuin in kamaksūwran hipasawa in mga Atulan sin Panawhīd sarta pagpakīla kanila, agad na in mga shubuhat amuin awn parsugpatan pa mga Mushrik (mga nagshishirik pa Allāh), agad na in jajawaban sin mga shubuhat ini. 3 – Mga Makaba’tal sin KaIslām: Hambuuk sibi-sibi kitāb, amuin biyayta dii in mga sangī’-ngī’ masaalla amuin makaba’tal sin KaIslam sin hambuuk Muslim, adapun in siya ini sangī’-ngī’ sarta amuini in daran magkahinang sin Muslim, maksud niya hasupaya kabandaan in mga Muslim sarta muga’ sila pa baran nila sin mahinang in mga ini. Hīnang niya ini ha salingkat-lingkat pangangarihan, ha ragbus sin mga jadwal iban parbahagian, amuin biyayta niya in mutallak maksud agad na in ma’na sin kabtangan, sarta pag-ubus sin mga tiyap-tiyap parbahagian biyutangan niya mga panangsubu iban ikhtibār, katān ini wayruun pagpahawpu kiyakulangan atawa kan pagpahaba makalisu.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: