Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Driton Lekaj

  Në këtë video, Shejh Muhamed Salih El Munexhid, flet rreth disa gabimeve që e prishin namazin.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Namazi është prej obligimeve praktike parësore pas kushteve të besimit. Përmes këtij dokumentari bëhet e qartë se besimi realisht merr kuptim kur njeriu bën namazin dhe se kryerja e tij me rregull njeriun e bën të sinqertë në pretendimin e tij se është rob i Allahut të lartësuar. Gjithashtu ky dokumentar vë në pah mirësitë e namazit të shumëfishta.

 • video-shot

  MP4

  “Nuk ka ndonjë njeri që e bën një mëkat e më pas ngrihet për t’u pastruar(merr abdes), pastaj falet dhe kërkon falje nga Allahu, e të mos ia ketë falur Allahu këtij personi.” Ky namaz i përmendur në këtë hadith është namazi i tevbes – pendimit. Një hallkë e zinxhirit të përgëzimeve për ata që i kthehen Allahut të lartësuar dhe pendohen për mëkatet e bëra. Për namazin e tevbes dhe rëndësinë e pendimit flet edhe kjo ligjëratë.

 • video-shot

  MP4

  Namazi i natës është namazi më i vlefshëm vullnetar. Me të stolisen robërit e sinqertë të Allahut të cilët janë të gatshëm ta lënë qetësinë e natës dhe rehatinë e shtratit për t’iu përgjigjur thirrjes së Krijuesit të tyre. Në këtë ligjëratë do të njiheni me diç prej asaj me të cilën i ka nderuar Allahu i lartësuar ata që e falin namazin e natës dhe lumturinë e qetësinë me të cilat i ka begatuar ata.

 • video-shot

  MP4

  Njerëzit në forma të ndryshme dhe përmes besëtytnive kërkojnë të dinë për përzgjedhjen e tyre se a është e drejtë apo jo. Ndërsa myslimanët për këtë e kanë namazin e istihares ku përmes tij kërkojnë nga Allahu i lartësuar t’i udhëzojë në atë që është më e mirë në çështjet e tyre jetësore. Kjo ligjëratë shtjellon vlerën e namazit të istihares dhe rëndësinë e saj si dhe një numër rregullash të cilat lidhen me të.

 • video-shot

  MP4

  Namazi i Sabahut është ndër namazet më të vlefshme. Përmes tij dallohen dyfytyrëshit nga të sinqertit, përmes tij njeriu arrin të jetë nën përkujdesjen e Allahut gjatë tërë ditës dhe përmes tij i arrin shpërblimet e shumta. Si ta shijojmë këtë namaz kaq të rëndësishëm dhe me vlerë? përgjigjen e gjeni në këtë ligjëratë

 • video-shot

  MP4

  Xhamitë janë shtëpitë e Allahut – vendet ku adhurohet Allahu i lartësuar, vendet më të dashura tek Ai. Që namazi i jonë të jetë i veçantë duhet patjetër që edhe ndjenja e jonë ndaj xhamive të ndryshojë. Duhet të kuptojmë vlerën, shenjtërinë dhe madhështinë e tyre ashtu që të lidhen zemrat e tona për to, e me këtë të arrijmë shpërblimet e shumëfishta dhe ta shijojmë namazin tonë.

 • video-shot

  MP4

  Ndër ndjenjat që duhet pas myslimani kur falet është edhe ndjenja e madhështisë së Allahut të lartësuar. Kjo e shtyn atë që të jetë i vëmendshëm në namazin e tij sikurse të jetë ai namazi i tij i fundit dhe i jep namazit të tij kuptimin e vërtetë.

 • video-shot

  MP4

  Një ndër fshehtësitë e përuljes në namaz janë ndjenjat e posaçme që i ndien ndaj Allahut të lartësuar. E prej tyre më e rëndësishmja është ndjenja e turpit. Turpit nga begatitë e panumërta përballë falënderimit të pakët dhe turpit për mëkatet e bëra ndaj Tij. Kështu pra, ndjenja e turpit e bën namazin tonë të veçantë dhe me shije të veçantë.

 • video-shot

  MP4

  Dashuria ndaj Allahut të lartësuar është qetësim i zemrës dhe pushim i shpirtit përndryshe, zemra do të ndjejë vetmi dhe mërzi të vazhdueshme. Por, si ndikon dashuria ndaj Allahut në namazin tonë dhe si ta kultivojmë atë? Do ta gjeni përgjigjen në këtë ligjëratë.

 • video-shot

  MP4

  Përulja në namaz është esenca dhe shpirti i tij dhe arritja e saj nuk është diçka e pamundur. Vetëm se, përulja ka një fshehtësi që duhet patjetër ta arrijmë e që është të ndjesh se në namaz i flet Allahut të lartësuar dhe se ia drejton fjalët dhe veprat e tua Atij.

 • video-shot

  MP4

  Ky emision është hyrje e emisioneve të ciklit “Si ta shijosh namazin?” Hoxha i nderuar flet rreth rëndësisë së shtjellimit të kësaj tematike duke sjellë edhe shembuj nga ata që kanë përfituar nga këto ligjërata dhe se si ato kanë shkaktuar ndryshim në namazin dhe jetën e tyre.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth vlerës së faljes së namazit të sabahut e sidomos me xhemat.

Mbresat