Historia e shirkut

Përshkrimi

Ky artikull sqaron se kur ka ndodhur shirku për herë të parë në tokë dhe kur ka ndodhur te populli i Musait, tek të krishterët, te arabët dhe në umetin e Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue sel-lem.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes