Përkufizimi i bidatit

Përshkrimi

Në këtë artikull shpjegohet kuptimi gjuhësor dhe ai fetar i fjalës "bidat" dhe kushtet që dhet të përmbushen që të quhet një gjë bidat fetar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: