Teuhidi dhe Shirku

Autor : Muhamed Xhemil Zejno

Përktheu:

Redaktoi: Ekrem Avdiu

Përshkrimi

Teuhidi dhe Shirku: Në këtë libër hoxha i nderuar, Muhamed Xhemil Zejno (Allahu e mëshiroftë), sqaron rëndësinë dhe vlerën e teuhidit – njësimit të Allahut dhe dëmin e shirkut – adhurimit të dikujt tjetër pos Allahut. Ai gjithashtu sqaron shirkun e madh dhe llojet e tij si dhe shirkun e vogël me llojet e tij, ku dhe tërheq vërejtjen nga disa forma të tyre të cilat i veprojnë njerëzit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Burime:

Kategoritë: