Hadithi: "Nuk do të hyjë në Xhenet ai njeri që në zemrën e tij ka mendjemadhësi sa thërrmija."

Përshkrimi

Hadithi: "Nuk do të hyjë në Xhenet ai njeri që në zemrën e tij ka mendjemadhësi sa thërrmija." Një njeri tha: ’Njeriu ka dëshirë që rrobat dhe këpucët e tij të jenë të bukura.’ I Dërguari tha: "Vërtet, Allahu është i Bukur dhe e do bukurinë, ndërsa mendjemadhësia është mospranimi i së vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes