Dera e pendimit është e hapur!

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Pendimi zë një vend të posaçëm në Islam. Përderisa çdo njeri gabon atëherë pendimi është diç që e përcjellë besimtarin gjer në vdekje. Njohja e vlerës së pendimit, plotësimi i kushteve të tij dhe stolisja me virtytet e të penduarve e bëjnë njeriun të jetë nga të dashurit e Allahut të lartësuar. Ky grup hoxhallarësh me këtë video mundohen në mënyrën më të mirë për t’ua sqaruar këtë njerëzve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes