Sarano Fili Ba Tiye

qaranwu dana : Muhammad Kaba

sagande: Ismail Diyani

maxankuto

O wa sehene sarano filli batye kamma ado naha be ga kendi duna do laxiradi ad saarana kutaye tora

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini