Duwanwy ado wirdunu

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xirise sehe duwanwe kamma ado wirdunu sigira be gai silamaxundi ado duwanwe haqatinu ado jikunu be ga qawa duwanwa nada ado na tuge allah kamma

an warayen nwa o hamini