Annabi miside zurande kitu

Annabi miside zurande kitu

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Seixu Ismail diyani da annbi miside zurande kitu bangandi yere ado a fasanwu taxu

an warayen nwa o hamini