Alla gana a nemma Fare muhammadu gada kuru

Alla gana a nemma Fare muhammadu gada kuru

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene Fare muhammadu gada kuruAlla gana a nemma

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini