Allan kanne ado goli sirin yanwe1

Allan kanne ado goli sirin yanwe1

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe Allan kanne kamma ado goli sirin yanwe ado nanlato baka kutayunwa1

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini