Hadama remme tage tin a alla bane ya batu

Hadama remme tage tin a alla bane ya batu

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene ati Hadama remme tage tin a alla bane ya batu ammxa filladi kafu alla ya

an warayen nwa o hamini