Awa sehene a tuwaqu muriye kamma kata azhari

Awa sehene a tuwaqu muriye kamma kata azhari

maxankuto

Al seixiPr. Abdoulaye BA Episode wasehene a tuwaqumuriyekamma kata azhariado agadaduraqotoyebenyatuwaqumurundendi ado sabariye

an warayen nwa o hamini