Hacare surat al-insaan - 2

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare al-insaaan ayah 4-18

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini