Hacare surat al-insaan - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare al-insaan ayah 1-3

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini