நோயாளியின் தொழுகையும் அதன் விதி முறைகளும்

விபரங்கள்

1. நோயாளியின் தொழுகையும் அதன் விதி முறைகளும்.2. சுத்தம் செய்தல் தொடர்பான சில சட்டங்கள். 3. தயம்மும். 4. நோயாளிகளும், அவர்களின் நிலையும்.5. நோயாளியின் தொழுகையும், அதனை நிறைவேற்றும் முறையும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப