රෝගියෙක් නැමදුම සහ පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද

කෙටි හැඳින්වීම

. රෝගියෙකුගේ නැමදුම සහ එහි විස්තර. 2. පිරිසිදු කිරිම පිළිබඳ ඇතැම් කොන්දේසි. 3. තයම්මුම් 4. රෝගින් හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය 5. රෝගින් නැමදුම් ඉටු කරන ආකාරය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්