ஏகத்துவக் கலிமா “லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்”

விபரங்கள்

கலிமாவின் சிறப்பு, பொருள், விதிமுறைகள் மற்றும் அதனை செல்லத்தகாததாக்கும் காரியங்கள் பற்றிய விளக்கம்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப