நரி (ஸல்‌) காவர்களின்‌ வழிமுறைய்பார செயற்படுவதள்‌ எாவசியமும்‌, ஒதை றறுள்௱வர்களிள்‌ நிராகரிர்பும்‌.

விபரங்கள்

நரி (ஸல்‌) காவர்களின்‌ வழிமுறைய்பார
செயற்படுவதள்‌ எாவசியமும்‌,

ஒதை றறுள்௱வர்களிள்‌ நிராகரிர்பும்‌.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப