නබි තුමාගේ සුන්නාහ්ට අනුගමනය කිටීමෙ අනිවාරයභාවය සහ එය ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ ප්‍රතික්ෂේපභාවය

කෙටි හැඳින්වීම

නබි තුමාගේ සුන්නාහ්ට
අනුගමනය කිටීමෙ අනිවාරයභාවය සහ
එය ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ
ප්‍රතික්ෂේපභාවය

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න