அவருடைய இயல்பு என்ன?

விபரங்கள்

கிநிஸ்து஬ கடவுள் ககொள்கக஦ில்......
அ஬பேகட஦ இ஦ல்பு என்ண?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப