விபரங்கள்

முஹம்மத் (ஸல்)அவர்கள் போதித்த, வாழ்ந்து காட்டிய சிறந்த நற்பண்புகள் பற்றிய விளக்கம்

feedback