விபரங்கள்

1. இஸ்லாமிய அடிப்படை மூலாதாரங்கள்
2 இஸ்லாமிய சட்டங்களின் பிரிவுகள்
3. இஸ்லாமிய சட்டக் கலையில் அடிப்படைகளின் முக்கியத்துவம்
4. சாலிஹான அமலை பாதுகாக்கும் வழிகள்
5. நற்காரியங்களை நாசப்படுத்துபவை

feedback