விபரங்கள்

1. சுத்தமும் அதன் சட்டங்களும்,
2. சுத்தம் இரு வகைப்படும்
3. நீரின் தன்மைகள், பாத்திரங்கள், மலசலம் கழித்தபின் சுத்தம் செய்யும் முறைகள் ஆகியன’

feedback