ஷியாக்களின் பார்வையில் சஹாபாக்கள்

ஷியாக்களின் பார்வையில் சஹாபாக்கள்

மீளாய்வு செய்தல்: ஜாசிம் பின் தய்யான்

விபரங்கள்

குர்ஆனுக்கும், சுன்னத்துக்கும் மாற்றமாக செயல் புரிந்த அப்துல்லாஹ் இப்னு சபா என்ற யூதனின் தலைமையில் உதுமான் (ரழி) எதிராக உருவாகிய அரசியல் கூட்டம் தான் ஷீஆக்கள். சில வருடங்கள் கழிந்த பின் இதுவே இன்னுமொரு மதமாக மாறியது. இன்று குர்ஆனையே குற்றம் கூறி, அலி (ரழி) முன்வைத்து சரித்திரத்தையே மாற்றம் செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப