வணக்கம் என்பதன் விளக்கம்

வணக்கம் என்பதன் விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

வணக்கத்தின் வரைவிலக்கணம், அதன் வகைகள், வணக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளப் படுவதற்கான நிபந்தனைகள், அதில் மக்களின் நிலைப்பாடுகளும் பிரிவுகளும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப