நாம் பின்பற்றத் தகுதியானவர்கள் யார்?

நாம் பின்பற்றத் தகுதியானவர்கள் யார்?

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

வஹீயைப் பின்பற்றுதல், வணக்கங்களின் அளவுகோல் நபிவழியே, பித்அத்கள் தோன்றக் காரணம், வழிகெட்ட இயக்கங்கள் தோன்றக் காரணம், மைய்யித் வீட்டில் நடக்கும் பித்அத்கள், கூட்டுதுஆ, முடி வெட்டுதல், மெல்லிய ஆடைகளை, கரண்டைக் காலுக்குக் கீழால் அணிதல், மியூஸிக் கேட்டல் போன்ற வற்றில் யூத கிறிஸ்தவர்களைப் பின்பற்றல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப