ஸூரா இஃலாஸ் விளக்கம் - 1

ஸூரா இஃலாஸ் விளக்கம் - 1

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

ஸூரா இஃலாஸ் அறிமுகம், சிறப்பு, ஓதும் சந்தர்ப்பங்கள், வசனம் 1 - 2

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப