ஸூரா இஃலாஸ் விளக்கம் - 2

ஸூரா இஃலாஸ் விளக்கம் - 2

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

குழந்தைகளை விட்டும் அல்லாஹ் தேவையற்றவன் என்பதற்கான அறிவியல் சான்றுகள், அதில் மாற்று மதத்தவர்களின் நிலைப்பாடு, அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் பண்புகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப