உஸூலுத் தஃப்ஸீர்

விபரங்கள்

அல்குர்ஆனை புரிவதற்கு தேவையான அடிப்படைகளை விவரிக்கும் மிக்க பயனுள்ள நூல். பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என அனைவருக்கு பலனுள்ள கல்வி நூல்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப