இணையதள அழைப்பாளர்களின் பண்புகள்

இணையதள அழைப்பாளர்களின் பண்புகள்

விபரங்கள்

இணையதள அழைப்பாளர்களின் பண்புகள், மார்க்க அறிவு, மெலினம், நிதானம், நடுநிலை, அமானிதம். மார்க்கக் கல்வி கற்காதோர் அழைப்புப் பணி செய்வதற்கான வரையறைகள்

feedback