இணையதள அழைப்புப் பணியில் விடப்படும் தவறுகள்

இணையதள அழைப்புப் பணியில் விடப்படும் தவறுகள்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

ஹதீஸ்களின் தராதரங்களைக் கவனிக்காமை, இஸ்லாத்திற்கு முரணான கதைகளைப் பதிவிடல், தகுதியில்லாதவர்களெல்லாம் உலமாக்களையும் தலைவர்களையும் விமர்சித்தல், தவறிழைத்தவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்குவதில் அவசரப்படல், தகுதியின்றி பத்வா வழங்கல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப