அந்நிஸா அத்தியாயத்தினூடாக நரக வேதனை

அந்நிஸா அத்தியாயத்தினூடாக நரக வேதனை

விபரங்கள்

"அந்நிஸா 56ம் வசனத்தின் விளக்கம்
நரக வேதனை உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தல்
நரகவாதிகளின் சில வர்ணனைகள்
வேதனையை உணர்வதில் மனித தோளின் பங்கு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப