அந்நிஸா அத்தியாயத்தினூடாக சுவர்க்க இன்பம்

அந்நிஸா அத்தியாயத்தினூடாக சுவர்க்க இன்பம்

விபரங்கள்

"அந்நிஸா 57ம் வசனத்தின் விளக்கம்
அல்லாஹ்வை நம்பி, நற்காரியங்கள் செய்தோருக்கு சுவர்க்கம் உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தல்.
சுவனத்திலுள்ள ஆறுகள், கனிகளின் வகைகள்
ஹூருல் ஈன் பெண்களின் சில வர்ணனைகளும், அவர்களது பணிகளும்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப